Pyörät kaupunkikäyttöön

Polkupyöriä kaikkien käyttöön ympäri kaupunkia

JURO-pyö­rät ovat pol­ku­pyö­riä kaik­kien käyt­töön. Ne ovat saa­ta­vil­la ympä­ri kau­pun­kia, ja kun olet saa­vut­ta­nut mää­rän­pää­si, voit jät­tää pyö­rän niil­le sijoil­leen lukittuna.

Tar­joam­me vai­vat­to­man vaih­toeh­don suju­vaan liik­ku­mi­seen kau­pun­geis­sa. Pyö­räil­les­sä näet kau­pun­gin täy­sin eri näkö­vink­ke­lis­tä! Kokei­le vaik­ka yöpyö­räi­lyä, joka on elä­mys itses­sään. JUROl­la pää­set hel­pos­ti myös luon­non­hel­maan tai meren äärel­le, jon­ne jul­ki­sil­la lii­ken­ne­vä­li­neil­lä ei hel­pos­ti ole pää­syä. Myös työ­mat­ka­pyö­räi­ly onnis­tuu JUROlla.

Pyö­räi­ly on lisäk­si eko­lo­gis­ta ja pyö­räil­les­sä­si kas­va­tat myös mel­kein­pä huo­maa­mat­ta­si kuntoasi.

Tämä kaik­ki on apin latauk­sen päässä.

JURO-pyörissä on selkeä hinnoittelu 

JURO-pyö­rän hin­noit­te­lu on halut­tu pitää kai­kil­le saa­vu­tet­ta­va­na ja täten mah­dol­li­sim­man edul­li­se­na. Jokais­ta alka­vaa puo­li­tun­tis­ta koh­den pyö­rän käyt­tö­ve­loi­tus on kiin­teä 1,5 euroa. Puo­les­sa tun­nis­sa ete­net hel­pos­ti jopa seit­se­män­kin kilo­met­riä (riip­puu tie­tys­ti sii­tä, kuin­ka kovaa ajat), joten sääs­tö on huo­mat­ta­va jul­ki­siin lii­ken­ne­vä­li­nei­siin nähden.

JUROt ovat pyö­räi­li­jöi­den käy­tet­tä­vis­sä ympä­ri vuo­den, mikä­li säät sen sal­li­vat - usein sallivat.

Miten JURO toimii?

JURO-pyö­ril­lä ei ole kiin­tei­tä nou­to- ja palau­tus­pis­tei­tä, vaan toi­min­tai­dea on saman­lai­nen kuin monel­la kau­pun­ki­pot­ku­lau­dal­la – sovel­luk­sen avul­la löy­dät lähim­män JUROn.

Mää­rän­pääs­sä sinun ei tar­vit­se miet­tiä lähim­män palau­tus­pis­teen sijain­tia, vaan JUROn voi jät­tää min­ne tahan­sa – huo­mioi­den tie­ten­kin jär­ke­vä pysä­köin­ti ja se, ettei pyö­rä ole mui­den liik­ku­jien tiel­lä. Seu­raa­van käyt­tä­jän on help­po jat­kaa JUROl­la matkaansa.

JUROn luk­ko toi­mii aurin­koe­ner­gial­la, joten JURO­ja ei tar­vit­se lada­ta erik­seen. Kerääm­me kui­ten­kin ilta- ja yöai­kaan JUROt ja sijoit­te­lem­me nii­tä kii­rei­sim­pien reit­tien var­rel­le sekä lii­ken­teen sol­mu­koh­tiin. Näin JUROt ovat hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa ja nii­den käyt­töön­ot­to sujuu vai­vat­ta sil­loin, kun tar­vit­set apua kau­pun­gis­sa liikkumiseen.

Tarvitset vain JURO-sovelluksen ja pääset ajamaan 

Lataa appi 

Luo tunnus 

Skannaa lukossa oleva QR-koodi 

Aja turvallisesti 

Pysäköi järkevästi 

Juron käyttöönotto

 • 1Lataa ensin puhe­li­mee­si Juro-appi.
 • 2Luo itsel­le­si käyt­tä­jä­tun­nus ja kir­jau­du sisään.
 • 3Etsi kar­tal­ta lähin JURO-pyörä.
 • 4Skan­naa lukos­sa ole­va QR-koo­di tai näp­päi­le nume­ro­koo­di. Vah­vis­ta vie­lä ajo pai­na­mal­la Aloi­ta ajo -pai­ni­ket­ta sovel­luk­ses­sa. Tämän jäl­keen pyö­rän luk­ko avau­tuu ja voit aloit­taa jurottamisen.

Matkan päättäminen

 • 1Pää­tä mat­ka pysä­köi­mäl­lä pyö­rä fik­sus­ti jul­ki­ses­ti alueelle.
 • 2Napau­ta luk­ko kiin­ni manu­aa­li­ses­ti. Pää­tä ajo vie­lä sovel­luk­ses­sa pai­na­mal­la Lope­ta ajo -pai­ni­ket­ta, ja näin jurot­ta­mi­nen on päättynyt.

Miksi JURO Bike sharing? 

 • Kiin­teä käyttöhinta
 • Tyy­li­käs pol­ku­pyö­rä, joka rul­laa kevyesti
 • Vai­va­ton ottaa käyt­töön ja jät­tää määränpäähän
 • Apua hel­pos­ti saa­ta­vil­la vikatilanteissa
 • Täy­sin suo­ma­lai­nen yritys
 • Aurin­ko­säh­köl­lä toi­mi­va lukko
 • Help­po­käyt­töi­nen appi
 • Pyö­rät kerä­tään yöai­kaan ja vie­dään sin­ne, mis­sä ihmi­set nii­tä eni­ten käyttävät

Toimimme yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

Vastuullista toimintaa

Vas­tuul­li­suu­tem­me näkyy muun muas­sa yhteis­työs­säm­me Asen­ne ry:n kans­sa. Ohjaam­me osan tuo­tos­tam­me syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä ole­vien sekä vähä­va­rais­ten las­ten ja nuor­ten har­ras­te­toi­min­taa tuke­vaan työ­hön. Myös sinä voit toi­min­nal­la­si olla muka­na tuke­mas­sa tätä työ­tä; mitä enem­män ja vas­tuul­li­sem­min käy­tät pyö­riäm­me, sitä enem­män voim­me ohja­ta lah­joi­tus­va­ro­ja Asen­ne ry:n tukemiseen. 

Mikä on Asenne ry?

Asen­ne ry on vuon­na 2019 perus­tet­tu, nopeas­ti mut­ta vakaas­ti kas­va­nut, rekis­te­röi­ty yhdis­tys, joka toi­mii yleis­hyö­dyl­li­ses­ti ja voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mas­ti kah­den ihmi­sen voimin.

Pää­asial­li­nen tar­koi­tuk­sem­me on tasa-arvois­taa har­ras­te­mah­dol­li­suuk­sia vähä­va­rai­sil­le tai syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä ole­vil­le lap­sil­le sekä nuo­ril­le, pois­ta­mal­la har­ras­te­mak­su­ja spon­so­rein, kier­rät­tä­mäl­lä har­ras­te­vä­li­nei­tä ja kon­tak­toi­mal­la aut­ta­jia sekä avun­tar­vit­si­joi­ta yksi­tyi­syy­den­suo­jaa kunnioittaen.

Tuem­me myös lah­jak­kai­ta nuo­ria perus­tee­na har­ras­te­mo­ti­vaa­tio sekä asen­noi­tu­mi­nen har­ras­tee­seen, jol­loin talou­del­li­sel­la tilan­teel­la ei ole merkitystä.

Jär­jes­täm­me lap­sil­le sekä nuo­ril­le har­ras­te­si­don­nai­sia elä­myk­siä sekä pal­kit­sem­me hei­tä tuke­via taho­ja mm. las­ten­ko­tien sekä per­he­tu­ki­kes­kuk­sien varus­tus­ta parantamalla.

Tär­keä­nä teh­tä­vä­näm­me on myös paran­taa lasta/nuorta huol­ta­van tahon yleis­tä hyvin­voin­tia eri­lai­sin arkea hel­pot­ta­vin toi­men­pi­tein kuten ruo­ka-avuin ja van­hem­man oman ajan muodossa.

Toi­min­tam­me on tavoit­ta­nut jo usei­ta sato­ja ihmi­siä urhei­lus­pon­so­roin­nein, kamp­pai­lues­ka­rein, musiik­kio­pis­to­mak­suin, kei­laus­kor­tein ja soit­ti­mi­na rum­muis­ta bassoihin.

Tär­keä­nä osa­na toi­min­taam­me on eri­lai­set kam­pan­jat, jois­sa pyrim­me huo­mioi­maan eri­tyi­ses­ti syr­jäy­ty­mis­ris­kin alla elä­vät nuo­ret ja anta­maan apua sekä kii­tos­ta sin­ne, min­ne sitä ei usein­kaan ohjaudu.

Juron meil­le ohjaa­mat lah­joi­tus­va­rat tulem­me käyt­tä­mään lyhen­tä­mät­tö­mä­nä ammat­ti­lais­ten kans­sa vali­koi­tu­jen nuor­ten lii­kun­nal­lis­ten har­ras­tei­den tuke­mi­seen PK-seu­dul­la ja tulem­me seu­raa­maan spon­so­roi­tu­jen nuor­ten kehi­tys­tä har­ras­teen paris­sa ja sen vai­ku­tus­ta ylei­seen elämänlaatuun.

Haluam­me koros­taa, että jokai­sel­la on oikeus sekä mah­dol­li­suus aut­taa, slo­ga­nim­me­kin kuu­lues­sa: Jokai­nen ansait­see sankarinsa!