Usein kysytyt kysymykset

Kyl­lä, sinun tulee olla vähin­tään 18-vuotias.
Et, sil­lä jokai­nen käyt­tä­jä tar­vit­see omat hen­ki­lö­koh­tai­set käyttäjätunnukset.

Arvos­ta aivo­ja­si, suo­jaa pää­si, käy­tä siis kypä­rää­si!
Tar­kis­ta myös pyö­rän ylei­nen kun­to, jar­ru­jen toi­mi­vuus (huom. pyö­räs­sä on käsi­jar­rut) ja hämä­räl­lä ajaes­sa käy­tä punais­ta taka­va­loa sekä kir­kas­ta etuvaloa.

Voit ajaa JUROl­la pyö­rä­teil­lä ja muu­al­la mis­sä pyö­räi­ly on sallittua. 
Tot­ta kai uskal­lat! Arvos­tam­me rehel­li­syyt­tä ja haluam­me tar­jo­ta kai­kil­le hyvän ajo­ko­ke­muk­sen, ota siis roh­keas­ti yhteyt­tä joko appin kaut­ta tai soit­ta­mal­la meil­le, emme suutu.
Voit pysä­köi­dä JUROn jul­ki­sel­le alu­eel­le, mut­ta pysä­köin­ti­paik­ka ei saa tuk­kia jul­ki­sia väy­liä, ajo­tie­tä tai sisään­käyn­te­jä. Älä myös­kään pysä­köi sisä­pi­hal­le tai muil­le­kaan yksi­tyi­sa­lueil­le. Luo­tam­me, että ihmi­set tie­tä­vät, mikä on oikein ja mikä vää­rin – olem­me tei­dän puo­lel­lan­ne, emme vastaan.
Mah­ta­vaa! Ker­ro meil­le ihmees­sä lisää, niin jutel­laan. Eräs tär­keä asia, jos­ta pää­tim­me heti alus­sa, oli että pal­ve­lun tulee olla niin help­po käyt­tää kuin mah­dol­lis­ta. Sik­si jätim­me kaik­ki ns. ”hie­not lisä­omi­nai­suu­det ” pois, mut­ta ehdo­tus­ten ja koke­mus­ten kaut­ta kehi­täm­me jär­jes­tel­mää aina vain paremmaksi.
Kyl­lä, rahoi­tam­me toi­min­taam­me mm. yhteis­työl­lä mai­nos­ta­jien kans­sa. Pyö­ris­sä ole­vat mai­nok­set ja mai­nos­ta­jat saat­ta­vat vaih­tua, mut­ta kaik­ki toi­mii sil­ti samal­la JUROl­la taval­la. Tämä mah­dol­lis­taa myös hin­ta­ta­son pitä­mi­sen maltillisena.
Voi olla. Teem­me kaik­ki rajauk­set aina kau­pun­ki­koh­tai­ses­ti, ja jos esi­mer­kik­si kiel­let­ty­jä pysä­köin­tia­luei­ta on käy­tös­sä, ne näky­vät sel­keäs­ti appissa.

Kyl­lä saa, meil­le voi soit­taa tai lait­taa vies­tiä (kat­so yhteys­tie­dot). Rea­goim­me puhe­lui­hin ja vies­tei­hin mah­dol­li­sim­man nopeasti.

Ei tar­vit­se, hin­ta on kiin­teä 1,50 euroa/ alka­va 30 min, ja se veloi­te­taan ajon päätyttyä.