JURO-sovellus

Lataa näppärä JURO-app puhelimeesi 

JURO-app on help­po­käyt­töi­nen. Jot­ta sovel­lus oli­si mah­dol­li­sim­man käy­tet­tä­vä kai­kil­le koh­de­ryh­mil­le, on sii­tä rii­sut­tu pois kaik­ki yli­mää­räi­nen. Sovel­lus on ladat­ta­vis­sa ilmai­sek­si App Sto­res­ta ja Google Play -sovelluskaupasta.

JURO -sovellus näyttää pyörien tarkan sijainnin

JURO-sovel­luk­ses­ta näet tar­kas­ti mis­sä sinua lähin pyö­rä sijait­see. Saat JUROn hel­pos­ti käyt­töö­si skan­naa­mal­la appli­kaa­tion avul­la lukos­sa ole­van QR-koo­din, jol­loin aurin­ko­voi­mal­la latau­tu­va luk­ko auke­aa ja pää­set pol­kai­se­maan määränpäähäsi. 

Ota JURO käyttöösi missä tahansa ja jätä minne tahansa

JUROn toi­min­tai­dea perus­tuu sii­hen, että vapaan pyö­rän voi ottaa käyt­töön kuka tahan­sa mis­tä tahan­sa. Pyö­ril­lä ei siis ole kiin­te­ää nou­to- ja jät­tö­pis­tet­tä, mikä osal­taan lisää pyö­rien käy­tet­tä­vyyt­tä ja pyö­räi­lyn muka­naan tuo­maa vapaudentunnetta. 

Kiinteä käyttöhinta on selkeä ja läpinäkyvä

JUROs­sa on kiin­teä käyt­tö­hin­ta. Mak­sat jokais­ta alka­vaa puo­li­tun­tis­ta koh­den 1,5 €. Mak­su tapah­tuu käte­väs­ti sovel­luk­sen kaut­ta, ja kun olet ker­ran ladan­nut appiin mak­su­tie­to­si, läh­tee mak­su auto­maat­ti­ses­ti tilil­tä­si aina kun käy­tät JUROa.

JURO-tii­miin saa vai­vat­ta yhtey­den vika­ti­lan­tees­sa. Kaik­ki kehi­ty­seh­do­tuk­set käyt­tä­jil­tä otam­me mie­lel­läm­me vastaan.

Ota yhteyttä