Säännöt

1. Yleis­tä

Näi­tä käyt­tö­eh­to­ja (”Ehdot”) sovel­le­taan Juro sha­ring infra Oy:n (jäl­jem­pä­nä ”Pal­ve­lun­tuot­ta­ja”) Juro-pal­ve­lun käyt­töön verk­ko­si­vuil­la www.jurobikes.com sekä juro-mobii­liappli­kaa­tiois­sa (yhdes­sä ”Pal­ve­lu”).

Juro on pal­ve­lu, jos­sa voit vuo­kra­ta pol­ku­pyö­rän käyt­töö­si mobii­lis­ti. Pal­ve­luun saat­taa sisäl­tyä toi­min­to­ja tai omi­nai­suuk­sia, joi­den käyt­töön sovel­le­taan näi­den Ehto­jen lisäk­si Pal­ve­lus­sa erik­seen ilmoi­tet­tu­ja sään­tö­jä ja ohjei­ta, joi­ta käyt­tä­jä on vel­vol­li­nen näi­den Ehto­jen lisäk­si noudattamaan.

Pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen on käyt­tä­jäl­le mak­su­ton­ta, mukaan lukien tuot­tei­den ja/tai pal­ve­lui­den kokei­le­mi­nen, ellei toi­sin etu­kä­teen ilmoiteta.

2. Ylei­set säännöt

-Käy­tä ajo­neu­voa yksin, älä siis kul­je­ta tois­ta hen­ki­löä tai eläin­tä ajoneuvolla.

- Älä keu­li, temp­pui­le tai muu­ten aja sopi­mat­to­mal­la taval­la. Nou­da­ta aina liikennesääntöjä.

- Älä käy­tä ajo­neu­voa alko­ho­lin, huu­mei­den tai lääk­kei­den vai­ku­tuk­sen alaisuudessa.

-Käy­tä kypärää

-Tee ajo­neu­vol­le aina ajoon­läh­tö­tar­kas­tus ennen sen käyt­töön­ot­toa ja tar­kis­ta jar­ru­jen toi­min­ta ja ajo­neu­von ylei­sil­me. Älä aja rik­ki­näi­sel­lä ajo­neu­vol­la. Ajaes­sa­si pimeäl­lä tai hämä­räl­lä, käy­tä etu- ja takavaloja.

-Käy­tä ajo­neu­voa asial­li­ses­ti, älä pois­ta sii­tä mitään älä­kä lisää sii­hen mitään.

-Pysä­köi ajo­neu­vo aina asial­li­ses­ti jul­ki­sel­le pai­kal­le, jos­ta seu­raa­va voi sen hel­pos­ti ottaa ajoon. Älä pysä­köi ajo­neu­voa yksi­tyi­sil­le pihoil­le, ker­ros­ta­lo­jen sisä­pi­hal­le, ovien eteen, kes­kel­le kul­ku­tie­tä tai muu­ten­kaan asiat­to­miin paik­koi­hin, käy­tä maalaisjärkeä.

-Älä varas­ta älä­kä riko ajo­neu­voa. Älä siir­rä lukit­tua pyö­rää. Ilmoi­tam­me aina var­kauk­sis­ta ja ilki­val­las­ta Poliisille.

-Vää­rin­käy­tök­set ja var­kau­det voi­vat joh­taa korvausvastuuseen.

3. Käyt­tö­oi­keus ja rekis­te­röi­ty­mi­nen käyttäjäksi

käyt­tä­jäk­si voi rekis­te­röi­tyä sovel­tu­van lain mukaan täy­si-ikäi­nen yksi­tyis­hen­ki­lö (kui­ten­kin vähin­tään 17-vuo­tias). Rekis­te­röi­ty­mäl­lä käyt­tä­jäk­si, lataa­mal­la Pal­ve­lun mobii­liappli­kaa­tion tai muu­toin käyt­tä­mäl­lä Pal­ve­lua hen­ki­lö hyväk­syy nämä Ehdot, nii­hin liit­ty­vän tie­to­suo­ja­se­los­teen osoit­tees­sa https://www.jurobikes.com/rekisteriseloste/ ja sitou­tuu nou­dat­ta­maan niitä.

Näi­den Ehto­jen hyväk­sy­mis­tä vas­taan Pal­ve­lun­tuot­ta­ja antaa käyt­tä­jäl­le näis­sä Ehdois­sa tar­kem­min rajoi­te­tun käyt­tö­oi­keu­den käyt­tää Pal­ve­lua ja sii­hen liit­ty­viä mobii­liappli­kaa­tioi­ta ja verkkosivustoa.

Käyt­tä­jän tulee antaa itses­tään rekis­te­röin­nin yhtey­des­sä pyy­de­tyt tie­dot totuu­den­mu­kai­ses­ti ja oikei­na. käyt­tä­jän tulee päi­vit­tä­mäl­lä pro­fii­lin­sa ilmoit­taa tie­to­jen muut­tu­mi­ses­ta Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le. Pro­fii­lis­sa kysyt­tä­viä tie­to­ja (esim. suku­puo­li, syn­ty­mä­ai­ka) käy­te­tään kam­pan­joi­den koh­den­ta­mi­seen ja osoi­te­tie­to­ja tar­vi­taan kam­pan­ja­pa­ket­tien lähettämiseen.

Pal­ve­luun rekis­te­röi­ty­mi­ses­tä ei mak­se­ta käyt­tä­jäl­le palk­kaa. Rekis­te­röi­ty­mi­nen ei luo työ­suh­det­ta tai muu­ta edus­tus­suh­det­ta Pal­ve­lun­tuot­ta­jan ja käyt­tä­jän eikä Pal­ve­lun­tuot­ta­jan asiak­kai­den (jäl­jem­pä­nä ”asia­kas”) ja käyt­tä­jän välille.

Pal­ve­lun käyt­tä­jäl­lä ei ole oikeut­ta siir­tää näi­den Ehto­jen mukai­sia oikeuk­sia tai vel­vol­li­suuk­sia kol­man­nel­le ilman Pal­ve­lun­tuot­ta­jan etu­kä­teen anta­maa kir­jal­lis­ta lupaa. Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la on oikeus ilman eri suos­tu­mus­ta siir­tää oikeu­ten­sa ja vel­vol­li­suu­ten­sa tai nii­den osan kol­man­nel­le osa­puo­lel­le yri­tys- tai lii­ke­toi­min­ta­kau­pan tai muun vas­taa­van lii­ke­toi­min­nal­li­sen jär­jes­te­lyn yhtey­des­sä sekä ulkois­tus­hank­keen yhtey­des­sä vas­taa­not­ta­val­le yhtiöl­le ilmoit­ta­mal­la siir­ros­ta Palvelussa.

4. Käyt­tä­jä­noi­keu­det ja velvoitteet

Käyt­tä­jä sitou­tuu Pal­ve­lua käyt­täes­sään nou­dat­ta­maan kul­loin­kin voi­mass aole­vaa lain­sää­dän­töä, näi­tä Ehto­ja ja mah­dol­li­sia mui­ta Pal­ve­lus­sa ilmoi­tet­tu­ja eri­tyi­siä sään­tö­jä ja ohjei­ta. käyt­tä­jä sitou­tuu ole­maan käyt­tä­mät­tä pal­ve­lua lain tai hyvien tapo­jen vas­tai­siin toimenpiteisiin.

käyt­tä­jä vas­taa sii­tä, ettei­vät hänen käyt­tä­män­sä lait­teet tai ohjel­mis­tot aiheu­ta hait­taa Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le, Pal­ve­lul­le tai muil­le Pal­ve­lun käyt­tä­jil­le. Käyt­tä­jä saa rekis­te­röi­dyt­ty­ään hen­ki­lö­koh­tai­sen käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan. käyt­tä­jä on vel­vol­li­nen pitä­mään tun­nuk­set salai­si­na ja vas­taa itse tun­nuk­sil­laan tapah­tu­vas­ta Pal­ve­lun käyt­tä­mi­ses­tä ja mah­dol­li­sis­ta vää­rin­käy­tök­sis­tä. Jos käyt­tä­jä epäi­lee tun­nuk­sien­sa jou­tu­neen vää­riin käsiin, käyt­tä­jä on vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan sii­tä välit­tö­mäs­ti Palveluntuottajalle.

Käyt­tä­jäl­la on oikeus mil­loin tahan­sa halu­tes­saan irti­sa­nou­tua Pal­ve­lus­ta ilmoit­ta­mal­la sii­tä yllä­pi­dol­le kirjallisesti.

5. Oikeu­det Pal­ve­lun sisäl­tä­mään materiaaliin

Pal­ve­lun sisäl­tä­mä mate­ri­aa­li on suo­jat­tu teki­jä­noi­keuk­sil­la, tava­ra­mer­keil­lä tai muil­la imma­te­ri­aa­lioi­keuk­sil­la sekä Suo­mes­sa että ulko­mail­la. juro on rekis­te­röi­ty tava­ra­merk­ki, jota ei saa käyt­tää ilman Pal­ve­lun­tuot­ta­jan nimen­omais­ta kir­jal­lis­ta lupaa. Kaik­ki oikeu­det (mukaan lukien omis­tusoi­keu­det, teki­jä­noi­keu­det, tava­ra­merk­kioi­keu­det, mal­lioi­keu­det ja muut imma­te­ri­aa­lioi­keu­det), Pal­ve­luun ja sen sisäl­tä­mään mate­ri­aa­liin kuu­lu­vat Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le, lisens­si­nan­ta­jil­le ja/tai yhteis­työ­kump­pa­neil­le eikä mate­ri­aa­lis­ta saa val­mis­taa kap­pa­lei­ta eikä saa käyt­tää eikä levit­tää tai muu­toin saat­taa ylei­sön saa­ta­viin ilman Pal­ve­lun­tuot­ta­jan tai muun oikeu­den­hal­ti­jan nimen­omais­ta kir­jal­lis­ta lupaa. Kaik­ki oikeu­det pidätetään.

Pal­ve­lun myy­mi­nen tai välit­tä­mi­nen eteen­päin kol­man­nel­le osa­puo­lel­le ilman sopi­mus­ta Pal­ve­lun­tuot­ta­jan kans­sa on ehdot­to­mas­ti kiel­let­tyä. Käyt­tä­jä on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le kaik­ki kulut ja vahin­got, jot­ka aiheu­tu­vat Pal­ve­lun­tuot­ta­jaa tai sen työn­te­ki­jää vas­taan esi­te­tyis­tä vaa­ti­muk­sis­ta, jos nämä vaa­ti­muk­set joh­tu­vat käyt­tä­jän käyt­tö­eh­to­jen vas­tai­ses­ta Pal­ve­lun käy­tös­tä tai käyt­tä­jän kol­man­nen osa­puo­len oikeuk­sien loukkaamisesta.

6. Pal­ve­lun­tuot­ta­jan oikeu­det ja velvoitteet

Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la on oikeus mil­loin tahan­sa kes­keyt­tää tai lopet­taa Pal­ve­lun tar­joa­mi­nen taik­ka muut­taa Pal­ve­lua har­kin­tan­sa mukaan ilman etu­kä­teis­tä ilmoi­tus­ta. Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la on oikeus irti­sa­noa käyt­tä­jä Pal­ve­lus­ta mil­loin tahan­sa ilman etu­kä­teis­tä ilmoi­tus­ta. Mikä­li rekis­te­röi­ty­nyt käyt­tä­jä ei kir­jau­du Pal­ve­luun puo­len vuo­den aika­na, Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la on oikeus pois­taa käyt­tä­jä ja kaik­ki käyt­tä­jää kos­ke­vat tie­dot mukaan lukien saa­vu­te­tut edut ja pal­kin­not Pal­ve­lus­ta. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja pyr­kii jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään Pal­ve­lua ja pidät­tää oikeu­den mil­loin tahan­sa teh­dä muu­tok­sia Palveluun.

7. Kol­man­sien osa­puol­ten pal­ve­lut ja materiaali

Pal­ve­lu voi sisäl­tää link­ke­jä inter­net­si­vus­toil­le ja pal­ve­lui­hin, joi­ta hal­lit­se­vat kol­man­net osa­puo­let, sekä sisäl­tää kol­man­sien osa­puol­ten toi­mit­ta­maa ja/tai omis­ta­maa mate­ri­aa­lia. Pal­ve­lu voi myös mah­dol­lis­taa mate­ri­aa­lin lähet­tä­mi­sen kol­man­sien osa­puol­ten pal­ve­lui­hin. Kol­man­sien osa­puol­ten yllä­pi­tä­mien inter­net­si­vus­to­jen, pal­ve­lui­den ja/tai sisäl­lön käyt­töön sovel­le­taan eril­li­siä kyseis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien käyt­tö-, lisens­si- ja mui­ta ehto­ja, jot­ka ovat saa­ta­vil­la kysei­sis­tä pal­ve­luis­ta. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja ei voi vai­kut­taa kyseis­ten pal­ve­lui­den käyt­tö- tai mui­hin ehtoi­hin, eikä siten vas­taa käyt­tä­jil­le näi­den pal­ve­lui­den käy­tös­tä tai näi­den pal­ve­lui­den käyt­tö­eh­to­jen nou­dat­ta­mi­ses­ta tai toteuttamisesta.

Mikä­li käyt­tä­jäl­lä on ongel­mia tai kysy­myk­siä kol­man­sien osa­puol­ten tar­joa­miin pal­ve­lui­hin liit­tyen, pyy­däm­me käyt­tä­jää ystä­väl­li­ses­ti ole­maan ensi­si­jai­ses­ti yhtey­des­sä suo­raan kysei­seen palveluntarjoajaan.

Näi­tä Ehto­ja sovel­le­taan (ensi­si­jai­ses­ti, mikä­li ei erik­seen kiel­let­ty) mui­den mah­dol­lis­ten ohjel­mis­to- tai lai­te­li­sens­sieh­to­jen lisäk­si, jot­ka käyt­tä­jän on hyväk­syt­tä­vä voi­dak­seen käyt­tää Pal­ve­lua. Täl­lai­nen on esi­mer­kik­si käyt­tä­jän käyt­tä­män lait­teen käyt­tö­jär­jes­tel­män tai mobii­liappli­kaa­tio­kau­pan käyttäjälisenssi.

8. Tie­to­suo­ja ja tietoturva

Pal­ve­lun­tuot­ta­ja käsit­te­lee käyt­tä­jien hen­ki­lö­tie­to­ja Juro-rekis­te­ris­sä hen­ki­lö­tie­to­lain­sää­dän­nön sal­li­min ja vel­voit­ta­vin tavoin, Pal­ve­lun­tuot­ta­jan rekis­te­ri­se­los­teen mukai­ses­ti. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja vas­taa riit­tä­vien kei­no­jen var­mis­ta­mi­ses­ta, jot­ta Pal­ve­lun ja käyt­tä­jien hen­ki­lö­tie­to­jen sekä mui­den tie­to­jen tie­to­tur­va oli­si riit­tä­väl­lä tasol­la, ja jot­ta käyt­tä­jien hen­ki­lö­tie­to­jen sekä mui­den tie­to­jen riit­tä­väs­tä oikeel­li­suu­des­ta voi­daan varmistua.

Pal­ve­lun­tuot­ta­ja käyt­tää lukui­sia tek­nii­koi­ta var­mis­taak­seen tie­to­tur­van riit­tä­vyy­den, ja kaik­ki Pal­ve­lun­tuot­ta­jan Pal­ve­lun tuot­ta­mi­seen käyt­tä­mät tie­to­jär­jes­tel­mät on suun­ni­tel­tu mah­dol­lis­ta­maan käyt­tä­jien yksi­tyi­syys. Ole­tusar­voi­ses­ti mikään Pal­ve­luun tal­len­net­tu tie­to ei ole ulko­puo­lis­ten ylei­ses­ti saa­ta­vil­la. Mikään inter­ne­tiin lii­tet­ty jär­jes­tel­mä ei kui­ten­kaan ole abso­luut­ti­sen tietoturvallinen.

Pal­ve­lun käyt­tä­jä vas­taa omien tie­to­jär­jes­tel­mien­sä tie­to­tur­van asian­mu­kai­ses­ta hoi­ta­mi­ses­ta. Pal­ve­lun käyt­tä­jä vas­taa myös Pal­ve­lun käyt­tä­mi­seen tar­vit­ta­vien lait­tei­den, yhteyk­sien ja ohjel­mis­to­jen hank­ki­mi­ses­ta ja toi­min­ta­kun­nos­ta ja sii­tä, ettei­vät ne aiheu­ta hait­taa, häi­riö­tä tai vahin­koa Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le tai kol­man­sil­le. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja ei ole­tusar­voi­ses­ti luo­vu­ta mitään hen­ki­lö­tie­to­ja kol­man­sil­le tahoil­le. Tie­to­ja voi­daan kui­ten­kin luo­vut­taa kol­man­sil­le osa­puo­lil­le pal­ve­lun toteut­ta­mi­sek­si, sekä käyt­tä­jän pyyn­nös­tä tai luval­la. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja voi luo­vut­taa kol­man­sil­le osa­puo­lil­le käyt­tä­jiä kos­ke­via ano­ny­mi­soi­tu­ja tie­to­ja, jois­ta yksit­täi­nen käyt­tä­jä ei ole tunnistettavissa.

9. Käyt­tä­jän tuot­ta­ma sisäl­tö Palveluun

Käyt­tä­jä voi Pal­ve­lus­sa muun muas­sa osal­lis­tua kes­kus­te­lu­foo­ru­mil­la käy­tä­vään kes­kus­te­luun, laa­tia raport­te­ja, lada­ta Pal­ve­luun itseen­sä liit­ty­viä valo­ku­via tai videoi­ta taik­ka tuot­taa muu­ta aineis­toa tai mate­ri­aa­lia Pal­ve­luun (jäl­jem­pä­nä ”Sisäl­tö”). Kaik­ki käyt­tä­jän Pal­ve­luun tuot­ta­ma Sisäl­tö voi näkyä Pal­ve­lus­sa jul­ki­ses­ti, ellei erik­seen ole toi­sin ilmoi­tet­tu. Asiak­kaal­la on myös oikeus hyö­dyn­tää käyt­tä­jän Pal­ve­luun tuot­ta­maa Sisäl­töä muun muas­sa omas­sa markkinoinnissaan.

Käyt­tä­jän ei tule tuot­taa Pal­ve­luun mitään lii­ke­sa­lai­suuk­sia sisäl­tä­vää tai muu­ta salas­sa pidet­tä­vää Sisäl­töä. Käyt­tä­jä myön­tää Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le oikeu­den edi­toi­da, val­mis­taa kap­pa­lei­ta ja jul­kais­ta tai saat­taa muu­toin ylei­sön saa­ta­vil­le sekä hyö­dyn­tää mark­ki­noin­tiin tai muu­toin kau­pal­li­ses­sa tar­koi­tuk­ses­sa, muut­ta­mat­to­ma­na tai muu­tet­tu­na, kai­ken Sisäl­lön, jon­ka käyt­tä­jä tuot­taa Pal­ve­luun. Sanot­tu oikeus on ajal­li­ses­ti, maan­tie­teel­li­ses­ti ja tek­ni­ses­ti rajoit­ta­ma­ton. Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la ei kui­ten­kaan ole vel­vol­li­suut­ta käyt­tää sanot­tu­ja oikeuksiaan.

Käyt­tä­jä sitou­tuu ole­maan tuot­ta­mat­ta Pal­ve­luun lain tai hyvän tavan vas­tais­ta taik­ka muu­ten sopi­ma­ton­ta, louk­kaa­vaa tai her­jaa­vaa Sisäl­töä. Käyt­tä­jä sitou­tuu myös ole­maan tuot­ta­mat­ta Pal­ve­luun Sisäl­töä, joka louk­kaa kol­man­sien osa­puo­lien oikeuk­sia, kuten teki­jä­noi­keuk­sia tai mui­ta imma­te­ri­aa­lioi­keuk­sia. Jos käyt­tä­jä toi­mit­taa Pal­ve­luun kuvia tai videoi­ta, käyt­tä­jä on vel­vol­li­nen huo­leh­ti­maan sii­tä, että kuvis­sa tai videois­sa näky­vät hen­ki­löt ovat anta­neet suos­tu­muk­sen­sa kuvien tai videoi­den sanot­tuun käyt­töön. Mikä­li kuvaa­ja on kol­mas taho, tulee käyt­tä­jän saa­da myös kuvaa­jal­ta suos­tu­mus. käyt­tä­jä sitou­tuu lisäk­si ole­maan tuot­ta­mat­ta Pal­ve­luun Sisäl­töä omas­sa kau­pal­li­ses­sa tar­koi­tuk­ses­saan. Käyt­tä­jä vas­taa Pal­ve­luun tuot­ta­mas­taan Sisäl­lös­tä ja eri­tyi­ses­ti sii­tä, ettei Sisäl­tö louk­kaa kol­man­sien oikeuksia.

Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la on oikeus olla jul­kai­se­mat­ta tai pois­taa Pal­ve­lus­ta näi­den Ehto­jen vas­tai­nen tai muu­toin lain­vas­tai­nen Sisäl­tö. Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la voi käyt­tä­jän lisä­tes­sä näi­den Ehto­jen vas­tais­ta Sisäl­töä Pal­ve­luun olla myös oikeus luo­vut­taa käyt­tä­jän hen­ki­lö­tie­dot lain mukaan toi­mi­val­tai­sel­le viran­omai­sel­le. käyt­tä­jä sitou­tuu kor­vaa­maan mah­dol­li­set vahin­got, jot­ka Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le tai kol­man­nel­le aiheu­tu­vat käyt­tä­jän näi­den Ehto­jen vas­tai­ses­ta Sisäl­lön tuot­ta­mi­ses­ta Palveluun.

10. Takuu ja vastuunrajoitus

Pal­ve­lun­tuot­ta­ja pyr­kii var­mis­ta­maan Pal­ve­lun vir­heet­tö­män toi­min­nan, mut­ta ei takaa Pal­ve­lun vir­heet­tö­myyt­tä, sovel­tu­vuut­ta tiet­tyyn tar­koi­tuk­seen eikä kes­key­tyk­se­tön­tä ja jat­ku­vaa toi­min­taa. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja ei vas­taa Verk­ko­pal­ve­luis­sa ilme­ne­vis­tä tek­ni­sis­tä viois­ta, huol­to- tai asen­nus­toi­mis­ta aiheu­tu­vis­ta kes­key­tyk­sis­tä taik­ka nii­den aiheut­ta­mis­ta Pal­ve­luun sisäl­ty­vien tai muun tie­don muut­tu­mi­ses­ta tai katoa­mi­ses­ta eikä kol­man­sis­ta joh­tu­vis­ta tie­don­siir­toon liit­ty­vis­tä ongel­mis­ta, häi­riöis­tä tai kat­kok­sis­ta, ellei pakot­ta­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä tai pal­ve­lu­koh­tai­sis­ta ehdois­ta muu­ta johdu.

Pal­ve­lun­tuot­ta­ja ei vas­taa asiak­kai­den toi­min­nas­ta, eivät­kä Pal­ve­lun kaut­ta tuot­tei­taan, pal­ve­lui­taan tai aineis­to­aan esit­te­le­vät asiak­kaat toi­mi pal­ve­lun­tuot­ta­jan lukuun. Kukin asia­kas vas­taa omas­ta mark­ki­noin­nis­taan ja aineis­tos­taan. Kaik­ki Pal­ve­lus­sa esiin­ty­vät tie­dot on tar­koi­tet­tu ainoas­taan infor­ma­tii­vi­siin tar­koi­tuk­siin, eikä täl­lai­sia tie­to­ja tule käsit­tää lää­ke­tie­teel­li­se­nä, juri­di­se­na, kau­pal­li­se­na, sijoi­tus- tms. Neuvontana.

Pal­ve­lun­tuot­ta­ja ei vas­taa Pal­ve­lus­sa esi­tet­ty­jen tie­to­jen tai mate­ri­aa­lin sovel­tu­vuu­des­ta käyt­tä­jien tai mui­den hen­ki­löi­den tar­pei­siin eikä nii­den tai käyt­tä­jien suo­si­tus­ten perus­teel­la teh­dyis­tä toi­mis­ta, kuten osto-, myyn­ti-, inves­toin­ti- tai muis­ta pää­tök­sis­tä tai toi­mis­ta mah­dol­li­ses­ti aiheu­tu­vis­ta vahin­gois­ta. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja ei vas­taa asiak­kaan tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta, joi­ta käyt­tä­jä voi Pal­ve­lun väli­tyk­sel­lä saa­da kokeil­ta­vak­seen, eikä mah­dol­li­sis­ta vahin­gois­ta, joi­ta kokei­le­mi­ses­ta voi aiheutua.

Pal­ve­lun­tuot­ta­ja ei kor­vaa Pal­ve­lun käyt­tä­mi­ses­tä aiheu­tu­nei­ta välil­li­siä vahin­ko­ja tai vahin­ko­ja, jot­ka ovat aiheu­tu­neet Pal­ve­lun­tuot­ta­jaa tai asia­kas­ta kos­ke­vas­ta yli­voi­mai­ses­ta estees­tä. Välit­tö­mien vahin­ko­jen osal­ta kor­vauk­sen ylä­ra­ja on 100 euroa, ellei sovel­tu­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä muu­ta joh­du. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja vas­taa Pal­ve­luun liit­ty­vis­tä takuu­asiois­ta yksin, mut­ta mikä­li Pal­ve­lu rik­koo lakiin perus­tu­vaa tai Pal­ve­lun­tuot­ta­jan yksi­se­lit­tei­ses­ti anta­maa takuu­ta, voi käyt­tä­jäl­la olla lisäk­si oikeus mobii­liappli­kaa­tio­kau­pan yllä­pi­tä­jän tar­joa­maan hyvi­tyk­seen kysei­sen appli­kaa­tio­kau­pan käyt­tö- ja takuu­eh­to­jen mukaisesti.

11. Muu­ta

Tie­tyil­lä kol­man­sil­la osa­puo­lil­la (kuten mobii­liappli­kaa­tio­kaup­po­jen pal­ve­lun­tar­joa­jat, esim. Apple) on oikeus itse­näi­ses­ti val­voa näi­den Ehto­jen toteu­tu­mis­ta. käyt­tä­jä tie­dos­taa ja hyväk­syy, että Pal­ve­lun tar­jo­aa ja Pal­ve­lua yllä­pi­tää Pal­ve­lun­tuot­ta­ja yksin, eivät­kä mobii­liappli­kaa­tion lataa­mi­seen käy­tet­tä­vien sovel­lus­kaup­po­jen yllä­pi­tä­jät vas­taa mobii­liappli­kaa­tioi­den sisäl­lös­tä, toi­min­nas­ta, yllä­pi­dos­ta tai päivittämisestä.

Sopi­mus Käyt­tä­jän ja Pal­ve­lun­tuot­ta­jan välil­lä voi­daan päät­tää välit­tö­min vai­ku­tuk­sin, mikä­li toi­nen osa­puo­li rik­koo sopi­mus­ta olen­nai­sel­la taval­la. Sopi­muk­sen päät­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta jää­vät näis­sä Ehdois­sa tar­koi­te­tut omis­tus- ja teki­jä­noi­keut­ta, vas­tuu­ta vies­tin­näs­sä sekä vas­tuun­ra­joi­tus­ta kos­ke­vat sään­nök­set voi­maan niin kau­an kuin niil­lä on mer­ki­tys­tä. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja voi ilman eri ilmoi­tus­ta muut­taa näi­tä Ehtoja.

Pal­ve­lun­tuot­ta­ja infor­moi Pal­ve­lun käyt­tä­jiä näi­den Ehto­jen muu­tok­sis­ta Pal­ve­lun yhtey­des­sä. Pal­ve­lun käyt­tä­jä hyväk­syy muu­tok­set itse­ään sito­vik­si jat­ka­mal­la Pal­ve­lun käyt­töä tai nimen­omai­sel­la hyväk­sy­mis­toi­mel­la. Käyt­tä­jän tulee lopet­taa Pal­ve­lun käyt­tö, mikä­li hän ei hyväk­sy muut­tu­nei­ta Ehto­ja. Kos­ka Pal­ve­lun­tuot­ta­ja voi aika ajoin teh­dä muu­tok­sia Ehtoi­hin, tulee Pal­ve­lun käyt­tä­jien sään­nöl­li­ses­ti tutus­tua näi­hin Ehtoi­hin muu­tos­ten havaitsemiseksi.

Pal­ve­luun, näi­hin Ehtoi­hin ja mui­hin Pal­ve­luun liit­ty­viin sään­töi­hin sovel­le­taan Suo­men lakia, lukuun otta­mat­ta sen lain­va­lin­ta­sään­nök­siä. Näi­hin Ehtoi­hin perus­tu­vat tai näi­den ehto­jen tar­koit­ta­miin pal­ve­lui­hin, pal­ve­lu­koh­tai­siin ehtoi­hin, tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen sekä pal­ve­lus­ta mah­dol­li­ses­ti teh­tyyn muu­hun sopi­muk­seen liit­ty­vät eri­mie­li­syy­det pyri­tään rat­kai­se­maan ensi­si­jai­ses­ti sopi­ja­puol­ten väli­sin neu­vot­te­luin. Mikä­li täs­sä ei onnis­tu­ta, rat­kais­taan rii­dat ensias­tee­na Hel­sin­gin kärä­jä­oi­keu­des­sa, mikä­li osa­puo­let eivät pää­se eri­mie­li­syy­des­tä sovin­nol­li­seen rat­kai­suun, ja ellei pakot­ta­vas­ta kulut­ta­jan hyväk­si sovel­let­ta­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä muu­ta seu­raa. Kulut­ta­ja-asiak­kaal­la on myös oikeus pyy­tää rii­taan Kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan ratkaisusuositusta.

Impor­tant notice! Apple or any other ser­vice pro­vi­der of the applica­tion sto­res used for down­loa­ding the mobi­le applica­tion are not spon­sors or res­pon­sible for the con­tents, ope­ra­tion, main­te­nance or upda­ting of the Service’s mobi­le applications.

Tär­ke­ää! Apple tai kukaan muu mobii­liappli­kaa­tioi­den latauk­sia tar­joa­va taho eivät spon­so­roi tai ole mil­lään tapaa vas­tuus­sa mah­dol­li­sis­ta kil­pai­luis­ta, pal­ve­lun yllä­pi­dos­ta ja päivittämisestä.

12. Yhteys­tie­dot

Kaik­ki Pal­ve­lua kos­ke­vat tie­dus­te­lut tulee teh­dä ensi­si­jai­ses­ti seu­raa­via yhteys­tie­to­ja käyttäen:

Juro sha­ring infra Oy, (Y-tun­nus 3089337-2)

Yhteys­hen­ki­lö: Jus­si Roito

Email: jurobikes@icloud.com