Tarina

Mistä idea JURO -yhteiskäyttöpyöriin sai sysäyksen? 

JURO tari­na sai alkun­sa vuon­na 2019, kun idean isä oli viet­tä­mäs­sä juhan­nus­ta Hel­sin­gis­sä. Hän oli ollut Lin­nan­mäel­lä vai­mon­sa kans­sa hur­vit­te­le­mas­sa ja koti­mat­ka jal­kai­sin tar­poen tun­tui loput­to­man pitkältä.

Mat­kal­la vas­taan tuli vapaa säh­kö­pot­ku­lau­ta. Ja toi­nen. Ja kol­mas. Ehkä nel­jäs­kin. Har­mil­li­ses­ti näis­tä kai­kis­ta pot­ku­lau­dois­ta oli pääs­syt akku lop­pu­maan, joten tai­val­ta oli jat­ket­ta­va jalkaisin.

Idea jäi kui­ten­kin itä­mään mie­len peru­koil­le. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta käyt­tää aurin­gon ener­gi­aa niin, että akut eivät tar­vit­si­si eril­lis­tä lataa­mis­ta? Voi­si­ko yhteis­käyt­tö­pot­ku­lau­dan ide­aa käyt­tää myös polkupyörissä?

Yhteiskäyttöpyörä on uusi, moderni tapa liikkua kaupungissa 

Kul­ku­vä­li­ne­vaih­toeh­dois­ta tot­ta tosi­aan puut­tui pol­ku­pyö­rä, joka oli­si help­po napa­ta käyt­töön mis­tä tahan­sa ja jon­ka voi­si käy­tön jäl­keen jät­tää mää­rän­pää­hän odot­ta­maan seu­raa­vaa käyt­tä­jää. Säh­kö­pot­ku­lau­to­ja täl­lä samai­sel­la toi­min­tai­deal­la kyl­lä on, mut­ta perus­pyö­rä huusi poissaolollaan.

Kaik­ki eivät myös­kään koe esi­mer­kik­si säh­kö­pot­ku­lau­taa omak­seen, kun taas pyö­räi­ly on suu­rim­mal­le osal­le jo val­miik­si tut­tua puuhaa.

JURO – helposti lähestyttävä yhteiskäyttöpyörä 

Aja­tus bike sha­ring -pol­ku­pyö­räs­tä oli syn­ty­nyt ja sitä läh­det­tiin vie­mään into­hi­mol­la eteen­päin. Kos­ka pyö­räs­tä suun­ni­tel­tiin mah­dol­li­sim­man saa­vu­tet­ta­va ihan jokai­sel­le, halut­tiin pyö­rän käyt­tö­hin­ta pitää mal­til­li­se­na. Myös JURO-sovel­lus on hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä, eikä sen käyt­töön vaa­di­ta suur­ta tek­no­lo­giao­saa­mis­ta – jos ollenkaan.

JUROn arvomaailman keskiössä on vapaus 

JUROn arvo­maa­il­maan kuu­luu saa­vu­tet­ta­vuu­den lisäk­si vah­vas­ti vapaus. Pyö­räil­les­sä tuon vapau­den voi kokea ilmiö­mäi­sel­lä taval­la – pyö­räi­li­jä ei ole sidok­sis­sa aika­tau­lui­hin ja reit­ti on täy­sin itse päätettävissä.

Myös eko­lo­gi­set arvot ovat JUROn tii­mi­läi­sil­le tär­kei­tä. Mitä enem­män pyö­riä on lii­ken­tees­sä, sitä vähem­män tar­vi­taan auto­ja. JURO lukon akku on aurin­koe­ner­gial­la toi­mi­va, joten pyö­riä ei tar­vit­se erik­seen latail­la. Yhdel­lä akul­li­sel­la luk­ko toi­mii kym­me­niä päiviä.

Yhteistyössä monen eri tahon kanssa 

Saim­me mukaan kehit­te­lyyn mm. Juro säh­kö­ajo­neu­vot oy:n, joka toi­mit­taa meil­le äly­lu­koil­la varus­te­tut pyö­rät, hei­dän kat­ta­vas­ta jat­ku­vas­ti lisään­ty­väs­tä, säh­köl­lä toi­mi­vis­ta meno­pe­leis­tä löy­tyy kai­kil­le luo­tet­ta­vat tuot­teet (link­ki tuol­le sivul­le) Asen­ne Ry n, Ely-kes­kuk­sen, Busi­ness Fin­lan­din sekä Finn­ve­ran. JUROt rahoi­te­taan osin mai­nos­tu­loin, joten fil­la­reis­sa on vaih­tu­vat mai­nos­teip­pauk­set. JUROn sydän ja idea kui­ten­kin pysy­vät täy­sin sama­na, vaik­ka nii­den ulko­nä­kö saat­taa hie­man vaih­del­la mai­nos­ten takia.

JUROt ovat valloittaneet Helsingin 

Vuo­si juhan­nuk­se­na mie­leen tul­leen idean jäl­keen JUROt ovat vih­doin ran­tau­tu­neet Hel­sin­kiin. JUROn käyt­tö­aluet­ta tul­laan suu­ren­ta­maan – ympä­ri Suo­mea ja maailmaa.