Tietosuojaseloste

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Juro sha­ring infra Oy (Y-tun­nus: 3089337-2)

Lepis­tön­ka­tu 6 30100 Forssa

2. Rekis­te­ri- ja tietosuojavastaava

Jus­si Roi­to CEO Juro sha­ring infra Oy

Puh: 050 5503123

S-pos­ti: jurobikes@icloud.com

3. Rekis­te­rin nimi Juro-rekisteri

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen käyttötarkoitus

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsi­tel­lään juro -pal­ve­lun tuot­ta­mi­sek­si, pal­ve­lui­ta kos­ke­vaan asia­kas­pal­ve­luun ja asia­kas­vies­tin­tään sekä pal­ve­lun ana­ly­soi­mi­sek­si ja kehit­tä­mi­sek­si. Juro sha­ring infra Oy käsit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja myös oman lii­ke­toi­min­tan­sa suun­nit­te­le­mi­seen, kuten sen ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den sekä asiak­kai­den väli­sen asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­seen sekä mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin, pal­ve­lui­den per­so­noin­tiin sekä mark­ki­noin­nin koh­den­ta­mi­seen, käy­tet­tä­vyy­den ja toi­mi­vuu­den var­mis­ta­mi­seen sekä vää­rin­käy­tös­ten estä­mi­seen ja tutkimiseen.

5. Rekis­te­rin tietosisältö

Suo­ra­mark­ki­noin­ti­suos­tu­muk­set ja -kiel­lot. Rekis­te­ris­sä voi­daan käsi­tel­lä rekis­te­röi­ty­jä kos­ke­via seu­raa­via tie­to­tyyp­pe­jä: Perus- ja yhteys­tie­dot, kuten etu- ja suku­ni­mi, suku­puo­li, syn­ty­mä­ai­ka, pos­tio­soi­te, säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­rot, asu­mis­ta, per­het­tä ja ammat­tia kos­ke­via tie­to­ja, kuten asui­na­lue, asuin­paik­ka, asuin­muo­to, sivii­li­sää­ty, lap­set, kou­lu­tus, ammat­ti ja vuo­si­tu­lot. Har­ras­tuk­sia ja mui­ta mie­len­kiin­non koh­tei­ta, sosi­aa­lis­ta elä­mää ja luon­teen­piir­tei­tä kos­ke­via tie­to­ja, kuten tie­to ystä­vä­pii­rin suu­ruu­des­ta, rekis­te­röi­dyn arvio annet­tu­jen luon­teen­piir­tei­den sopi­vuu­des­ta rekis­te­röi­tyyn, rekis­te­röi­dyn vapaa­muo­toi­nen kuvaus itses­tään, rekis­te­röi­dyn ilmoit­ta­mia tie­to­ja itses­tään inter­ne­tin ja sosi­aa­lis­ten median pal­ve­lui­den käyt­tä­jä­nä. Tie­to sii­tä, mis­tä rekis­te­röi­ty sai tie­don Juro-pal­ve­lus­ta. Käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na, rekis­te­röi­ty­mis­päi­vä­mää­rä. Rekla­maa­tiot, palaut­teet ja muu pal­ve­lun jäse­nyy­teen liit­ty­vä yhtey­den­pi­to sekä rekis­te­röi­dyn toi­min­not kir­jau­tu­nee­na pal­ve­luun www-sivus­tol­la www.jurobikes.com.

Rekis­te­röi­dyn anta­mien tie­to­jen ja pal­ve­lus­sa suo­ri­tet­tu­jen toi­mien perus­teel­la rekis­te­röi­dyl­le voi­daan manu­aa­li­ses­ti koh­den­taa mark­ki­noin­tia. Kerääm­me tek­ni­ses­ti tie­to­ja pal­ve­lun­käy­tös­tä ja lait­tei­den tek­ni­sis­tä omi­nai­suuk­sis­ta jäl­jem­pä­nä tar­kem­min kuvatusti.

Tie­to­jen kerää­mi­nen on auto­maat­tis­ta. Täl­lai­sia tie­to­ja ovat: IP-osoi­te (ja sijain­ti­maa), lait­tei­den käyt­tä­mät unii­kit tun­nis­te­nu­me­rot, paik­ka­tie­dot tukia­se­ma-, WLAN- tai GPS-pai­kan­nuk­sen perus­teel­la (eril­li­sen suos­tu­muk­sen perus­teel­la), käy­te­tyn lait­teen tie­dot, käyt­tö­jär­jes­tel­män tyyp­pi sekä ohjel­mis­to­ver­siot, selai­men tyyp­pi ja kie­lia­se­tuk­set, Toi­met ja nii­den ajat pal­ve­luis­sa (kuten pal­ve­luis­sa kat­sel­tu­jen ohjel­mien tie­dot tai käy­te­tyt sivus­tot ajan­koh­ti­neen), Pal­ve­luun ohjan­nut sivus­to ja sivus­to, johon pal­ve­lus­ta on siir­ryt­ty, pal­ve­lin ja verkkotunnus.

Jos käyt­tä­jä liit­tää käyt­tä­jä­ti­lin­sä kol­man­sien osa­puol­ten pal­ve­lui­hin, kuten Face­book, Ins­ta­gram tai muu sosi­aa­li­sen median pal­ve­lu, saam­me kysei­ses­tä pal­ve­lus­ta liit­ty­mi­sen yhtey­des­sä ilmoi­tet­tu­ja tietoja.

6. Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

7. Tie­to­jen luovutus

Rekis­te­röi­ty itse Juro® –pal­ve­lun väli­tyk­sel­lä. Pal­ve­luun kuu­luu inter­net­si­vus­to www.jurobikes.com, sekä mobii­liappli­kaa­tiot iOS- ja Android-mobii­li­käyt­tö­jär­jes­tel­mil­le. Hen­ki­lö­tie­to­jen päi­vi­tyk­seen voi­daan käyt­tää Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mää ja mui­ta jul­ki­sia hakemistoja.

Juro sha­ring infra Oy voi luo­vut­taa tie­to­ja voi­mas­sa ole­van lain­sää­dän­nön sal­li­mis­sa ja vel­voit­ta­mis­sa rajois­sa. Hen­ki­lö­tie­to­ja luo­vu­te­taan juro sha­ring infra Oy:n vali­koi­duil­le yhtei­syö­kump­pa­neil­le pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sek­si. Rekis­te­ris­tä voi­daan luo­vut­taa tie­to­ja asiak­kai­den suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin, mikä­li rekis­te­röi­ty on anta­nut tähän yksi­se­lit­tei­sen suos­tu­muk­sen­sa. Asiak­kaat eivät saa luo­vut­taa näi­tä tie­to­ja edelleen.

Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa mah­dol­li­sen yri­tys­kau­pan, fuusion, ulkois­tuk­sen tai lii­ke­toi­min­ta­kau­pan yhtey­des­sä sekä kon­ser­ni­suh­tee­seen tai muu­hun talou­del­li­seen yhteen­liit­ty­mään liit­tyen näi­den osapuolille.

Voim­me luo­vut­taa käyt­tä­jän tie­to­ja myös muil­le kol­man­sil­le osa­puo­lil­le, mikä­li käyt­tä­jä on anta­nut sii­hen suos­tu­muk­sen­sa esi­mer­kik­si kyt­ke­mäl­lä pal­ve­lu kol­man­sien osa­puol­ten pal­ve­lui­hin, kuten sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­hin tai muutoin.

Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan Pal­ve­lun toteut­ta­mi­sek­si käsi­tel­lä EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­la. Juro sha­ring infra Oy var­mis­taa EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­la käsi­tel­tä­vien hen­ki­lö­tie­to­jen tie­to­suo­jan tason ennen täl­lais­ta käsittelyä.

8. Tie­to­jen säilytys

Säi­ly­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja vain sen ajan, kuin on tar­peen tar­joa­mi­sek­si rekis­te­röi­dyil­le. Juro sha­ring infra Oy Juro -pal­ve­lun Juro sha­ring infra Oy säi­lyt­tää tal­len­ta­mi­aan hen­ki­lö­tie­to­ja, kun­nes rekis­te­röi­ty pois­taa käyt­tä­jä­ti­lin­sä Juro-pal­ve­lus­ta tai muul­la tavoin ilmoit­taa Juro sha­ring infra Oy:lle lopet­ta­neen­sa pal­ve­lun käytön.

Juro sha­ring infra Oy kat­soo käyt­tä­jän lakan­neen käyt­tä­mäs­tä pal­ve­lua ja pois­taa rekis­te­röi­dyn hen­ki­lö­tie­dot Juro-rekis­te­ris­tä ja/tai siir­tää rajoi­te­tut tie­dot mark­ki­noin­ti­re­kis­te­riin­sä, mikä­li rekis­te­röi­ty ei ole käyt­tä­nyt Juro pal­ve­lua tai ole muu­toin ollut yhtey­des­sä Juro sha­ring infra Oy:öön vii­mei­seen 18 kuukauteen.

Tie­to­ja säi­ly­te­tään säh­köi­ses­sä muo­dos­sa pal­ve­lun­tar­joa­jam­me pal­ve­li­mil­la, jot­ka on suo­jat­tu alan yleis­ten käy­tän­tö­jen mukai­ses­ti. Pal­ve­li­met sijait­se­vat EU-alu­eel­la ja ovat jat­ku­vas­sa seu­ran­nas­sa. Saam­me vii­py­mät­tä tie­don mah­dol­li­sis­ta tie­to­tur­va­louk­kauk­sis­ta ja ilmoi­tam­me niis­tä välit­tö­mäs­ti tie­don saa­tuam­me asianosaisille.

9. Rekis­te­rin suojaus

Ainoas­taan mää­rä­tyil­lä Juro sha­ring infra Oy:n ja nii­den toi­mek­sian­nos­ta ja lukuun toi­mi­vien yri­tys­ten työn­te­ki­jöil­lä sekä Juro sha­ring infra Oy:n Juro pal­ve­lun lisen­soi­nei­den yri­tys­ten ja nii­den lukuun toi­mi­vien yri­tys­ten työn­te­ki­jöil­lä on oikeus käyt­tää Juro-sovellusta.

Kai­kil­la ATK-rekis­te­riä käsit­te­le­vil­lä hen­ki­löil­lä on rekis­te­rin­pi­tä­jän myön­tä­mä hen­ki­lö­koh­tai­nen käyt­tö­oi­keus. Jokai­sel­le käyt­tä­jäl­le on mää­ri­tel­ty oma, hen­ki­lö­koh­tai­nen käyt­tö­oi­keus­ta­so hen­ki­lön toi­men­ku­van kan­nal­ta tar­peel­li­siin tie­toi­hin, mikä var­men­ne­taan sisään­kir­jau­tu­mi­sen yhtey­des­sä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la. Jär­jes­tel­mä on suo­jat­tu palo­muu­ril­la, joka suo­jaa Juro sha­ring infra Oy:n ulko­puo­lel­ta tule­via yhtey­den­ot­to­ja jär­jes­tel­mään. Manu­aa­li­ses­ti käsi­tel­tä­vät hen­ki­lö­tie­to­ja sisäl­tä­vät asia­kir­jat säi­ly­te­tään luki­tuis­sa säi­ly­tys­ti­lois­sa. Ainoas­taan mää­rä­tyil­lä Juro sha­ring infra Oy:n työn­te­ki­jöil­lä on oikeus käsi­tel­lä manu­aa­li­ses­ti tal­len­net­tu­ja henkilötietoja.

Kai­kil­la rekis­te­rin tie­to­ja käsit­te­le­vil­lä on vai­tio­lo­vel­vol­li­suus liit­tyen kaik­kiin rekis­te­ris­sä ole­viin henkilötietoihin.

10. Eväs­teet

Rekis­te­rin­pi­tä­jä käyt­tää eväs­tei­tä Juro-pal­ve­lun toteut­ta­mi­sek­si. Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le tai muul­le lait­teel­le lähe­tet­tä­vä ja tal­len­tu­va teks­ti­tie­dos­to. Eväs­tei­tä käy­te­tään verk­ko­si­vu­jen käy­tön hel­pot­ta­mi­sek­si ja käyt­tö­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­sek­si. Eväs­tei­den avul­la voi­daan myös arvioi­da verk­ko­si­vu­jen käyt­töä ja pal­ve­lui­den mark­ki­noin­tia. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tiedostoja.

Mikä­li käyt­tä­jä ei halua eväs­tei­tä tal­len­net­ta­van lait­teel­leen, voi käyt­tä­jä aset­taa selai­men­sa tai lait­teen­sa kiel­täy­ty­mään vas­taa­not­ta­mas­ta eväs­tei­tä, ja pois­ta­mal­la aiem­min tal­len­ne­tut eväs­teet tyh­jen­tä­mäl­lä lait­teen­sa ja selai­men­sa sivu­his­to­ria. Ohjeet eväs­teis­tä kiel­täy­ty­mi­seen on löy­det­tä­vis­sä täältä.

Eväs­teis­tä kiel­täy­ty­mi­nen voi joh­taa pal­ve­lun asian­mu­kai­sen toi­min­nan häi­riin­ty­mi­seen. Myös ana­lyy­si­pal­ve­lut, kuten Google Ana­ly­tics, käyt­tä­vät eväs­tei­tä ana­lyy­sien tuot­ta­mi­seen ja käyt­tä­jän­hal­lin­taan. Kol­man­sien osa­puol­ten pal­ve­lui­hin sovel­le­taan näi­den omia tie­to­suo­ja­se­los­tei­ta ja käyt­tö­eh­to­ja, eikä Juro sha­ring infra Oy vas­taa näi­den toi­mi­joi­den har­joit­ta­mas­ta tie­to­jen kerää­mi­ses­tä tai käsit­te­lys­tä mukaan lukien eväs­teet ja muut seu­ran­ta­tek­nii­kat sekä lin­kit. Suo­sit­te­lem­me tutus­tu­maan kyseis­ten kol­man­sien osa­puol­ten pal­ve­lui­den käyt­tö­eh­toi­hin ja tietosuojalausekkeisiin.

11. Tar­kas­tus-, kor­jaus- ja poisto-oikeus

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kis­taa, mitä tie­to­ja hänes­tä on Juro rekis­te­ris­sä. Rekis­te­röi­ty pys­tyy itse tar­kas­ta­maan ja päi­vit­tä­mään omat tie­ton­sa ja tal­len­ta­maan kone­luet­ta­vas­sa muo­dos­sa hän­tä kos­ke­vat rekis­te­riim­me tal­len­ne­tut tie­dot. Tämä onnis­tuu Omat tie­dot -koh­das­ta. Kone­luet­ta­vas­sa muo­dos­sa ladat­ta­vat tie­dot kat­ta­vat seu­raa­vat tie­dot sen mukaan, mitä tie­to­ja käyt­tä­jä on rekis­te­riim­me tal­len­ta­nut ja miten Juro pal­ve­lua käyt­tä­nyt: – Käyt­tä­jän perus­tie­dot –x –y –z Käyt­tä­jät pys­tyy pois­ta­maan kaik­ki hänes­tä tal­len­ne­tut tie­dot ja pois­ta­maan pro­fii­lin­sa itse. Tie­to­jen pois­to tapah­tuu otta­mal­la yhteys asiakaspalveluun.

Tie­to­jen pois­to on lopul­li­nen ja sen jäl­keen kir­jau­tu­mi­nen pal­ve­luun aikai­sem­pia tun­nuk­sia käyt­täen ei ole enää mah­dol­lis­ta. Jos pal­ve­lun käy­tön halu­aa aloit­taa uudel­leen, tulee myös rekis­te­röi­tyä uudelleen.

12. Muu­tok­set tietosuojaselosteeseen

Juro sha­ring infra Oy voi ajoit­tain muut­taa tätä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta. Keho­tam­me­kin sään­nöl­li­ses­ti tar­kis­ta­maan tie­to­suo­ja­se­los­teen muu­tos­ten havait­se­mi­sek­si. Olen­nai­sis­ta muu­tok­sis­ta ilmoi­te­taan käyt­tä­jäl­tä saa­tuun säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen tai hyväk­sy­täm­me uudet ehdot nii­den käyt­töön­o­ton yhteydessä.